fbpx

2021Nya drönarregler som du behöver känna till.

Vi ger dig koll på vad som gäller

Den 1 juli 2020 skulle det nya EU-gemensamma drönarregelverket träda i kraft för att ersätta det befintliga. På grund av Corona-pandemin sköts detta datum fram till årsskiftet 2020/2021. Först den 31 januari 2021 ersatte därför de nya reglerna de tidigare. 

Bakgrunden till de nya reglerna är att underlätta den snabba utvecklingen av drönare och samtidigt behålla säkerheten i takt med att användningen ökar. Bland annat ställs högre krav på både drönaroperatören (den ansvariga) och fjärrpiloten (den som flyger drönaren), däribland registrering och avklarad online-utbildning och prov som leder fram till ett behörighetsbevis kallat Drönarkort.

Det nya regelverket består av två förordningar, en delegerad förordning (EU 2019/945) samt en genomförandeförordning där de operativa bestämmelserna ingår (EU 2019/947). Den som vill kan läsa mer på Europeiska flygmyndighetens eller svenska Transportstyrelsens hemsida.

Riskbaserat regelverk

Det nya regelverket för drönare är riskbaserat vilket innebär att indelning sker i olika kategorier beroende på bland annat drönarens vikt och avstånd till människor och bebyggelse. Övergripande delas det nya regelverket delas in i tre huvudkategorier: öppen, specifik och certifierad. Det är troligt att många drönarpiloter som enligt tidigare nationella regelverk flugit sin drönare i Klass 1 kommer omfattas av den öppna kategorin i det nya regelverket. Det innebär i så fall det att betydande del av tidigare kommersiella drönaranvändning sannolikt kommer genomföras i den öppna kategorin. Detta medan andra kommer behöva gå upp till kategorierna specifik för att kunna flyga sin drönare som tidigare.

Den grundläggande ”Öppna” kategorin

Förenklat omfattas flygningar inom synhåll (VLOS) med drönare under 25 kg, på maximalt 120 meter höjd över marken samt på ett säkert avstånd från människor av den grundläggande öppna kategorin. Inom dessa ramar krävs inget tillstånd från Transportstyrelsen, dock krävs avklarat prov för behörighetsbevis Drönarkort. Det är inom denna huvudkategori som vi erbjuder drönarutbildningar. Denna kategori delas sedan in i olika underkategorier, vilka benämns A1, A2 och A3. Hur nära människor man avser att flyga sin drönare samt dess vikt avgör vilken underkategori som gäller. Gemensamt för dessa tre underkategorier är däremot att fjärrpiloten aldrig får flyga sin drönare direkt över folksamlingar – oavsett vikten på drönaren. Observera att även om inte drönarflygningar i den öppna kategorin kräver tillstånd från Transportstyrelsen så kan tillstånd krävas från andra berörda myndigheter. Det kan exempelvis vara Spridningstillstånd av materialet från Lantmäteriet eller tillstånd från flygtrafikledningen på en närliggande flygplats.

Utbildningskrav och behörighet

En av de stora förändringarna i och med det nya regelverket för drönare är att det införs ett utbildningskrav. Inom den öppna kategorin ska fjärrpiloter som tänkt att flyga inom någon av dess underkategorier (A1 + A3) eller A2 genomgå en online-utbildning för att sedan certifieras. Därefter erhålls ett Drönarkort som Transportstyrelsen utfärdar. Detta utbildningskrav gäller såväl privatpersoner som företag. Sammantaget vill man öka kompetensen hos de som flyger drönare och säkerställa grundläggande nivå. Allt för att undvika incidenter och öka säkerheten i drönaranvändandet.

Kategori Specifik och Certifierad

För flygningar med högre risk måste man till skillnad från den öppna kategorin söka tillstånd hos Transportstyrelsen. Detta kan vara exempelvis för drönare som väger mer än 25 kg eller för de som flygs utom synhåll (BVLOS), högre än 120 meter eller i närheten av människor. Dessa drönarflygningar omfattas av antingen den specifika eller certifierade kategorin och kräver mer omfattande utbildning. Detaljerna kring utbildning för dessa kategorier är under utveckling och vi hänvisar till Transportstyrelsen för dig som berörs av dessa kategorier.

Drönarens vikt: 250 gram

250 gram utgör en viktig gräns för indelning av drönare enligt det nya regelverket. De flesta av dagens drönare från exempelvis drönartillverkaren DJI landar över denna gräns. Gränsdragningen innebär att de som flyger en drönare tyngre än 250 gram (eller utrustad med kamera) måste registrera sig hos Transportstyrelsen samt klarat provet hos densamma efter genomgången online-utbildning. Efter avlagt prov erhåller man inom den öppna kategorin ett så kallat Drönarkort. Drönarkortet kan likställas med ett körkort och ska alltid finnas med dig som under dina flygningar.

Flyg din drönare ansvarsfullt

Att flyga drönare innebär en rad krav som måste uppfyllas och som drönarpilot måste man agera ansvarsfullt. I det ansvaret innefattas bland annat att ha god kännedom om de lagar, regler och bestämmelser samt begränsningar som gäller inom de områden där flygningen med drönare äger rum.

Vidare är det viktigt att drönaren och dess system används enligt de instruktioner och riktlinjer som finns i användarmanualen från den aktuella tillverkaren. Flygning ska alltid ske på ett sådant sätt att säkerheten för andra luftfartyg, människor, fastigheter, djur eller miljö inte äventyras. Tänk på att åldersgränsen för att flyga drönare går vid 16 års ålder.

Drönaroperatör
och fjärrpilot

I och med de nya EU gemensamma drönarreglerna är det ännu viktigare än tidigare att skilja på begreppen drönaroperatör och fjärrpilot. Drönaroperatören är den som är den ansvarige för en drönarflygning och måste således vara registrerad på Transportstyrelsens webbportal. Fjärrpiloten är den som flyger själva drönaren, vanligtvis känd som drönarpilot.

Notera att för privatpersoner är ofta fjärrpiloten och drönaroperatören densamma, det vill säga personen i fråga. För företag som flyger drönare är operatören ofta istället en juridisk och inte fysisk person.

Drönaroperatören

Den som är ansvarig för flygningen och användningen av drönare.

Fjärrpiloten

Den som flyger själva drönaren, drönarpiloten. Innehar ett befälhavaransvar.

Drönarjuristen reder ut frågorna

Det nya regelverket för drönare är på många sätt mer omfattande än det nuvarande och därmed uppstår det en hel del frågor kopplat till reglerna och vad som gäller. För att reda ut den juridiska biten har vi tagit hjälp av Joel Sköld som är drönarjurist på JP Infonet. Joel har lång erfarenhet av att jobba med dessa frågor och är flitigt anlitad i branschen för sin kompetens inom området. Nedan besvarar han de vanligaste frågorna kopplat till den nya drönarreglerna som trädde i kraft 31 januari 2021.  

Joel Sköld, Jurist och Konsult 

Redo för drönarutbildning?

Grundläggande drönarutbildningar inom öppna kategorin.
100% distans med vår användarvänliga och webbaserade utbildningsplattform.